Hải Phòng là một địa bàn trọng yếu của khu vực phía Bắc và của cả nước, có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và mạnh. Cùng với đó, nhu cầu xây dựng các công trình không ngừng gia tăng. Để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, tiết kiệm chi phí và an toàn cho người lao động...

read more